Archeologisch onderzoek omgevingsvergunning

Regels voor archeologisch onderzoek in het omgevingsplan
Bij het opstellen van het omgevingsplan moet de gemeente het behoud van cultureel erfgoed in gedachten houden, inclusief bekende of te verwachten archeologische vindplaatsen (zie artikel 5.130 lid 1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, Bkl). De gemeente kan regels opstellen in het omgevingsplan met betrekking tot archeologisch onderzoek, met het oog op het behoud van archeologische monumenten.

Regels betreffende Archeologisch Onderzoek
De gemeente heeft de bevoegdheid om lokale regels vast te stellen met betrekking tot archeologisch onderzoek (zie artikel 5.130 lid 3, 4 en 5 Bkl). Dit kan worden gedaan om archeologische monumenten in de bodem te beschermen of om deskundige opgravingen mogelijk te maken. Archeologisch onderzoek kan verschillende vormen aannemen, zoals het begeleiden van baggerwerkzaamheden, het uitvoeren van proefsleuven of grootschalige opgravingen. De gemeente kan eisen stellen aan dit onderzoek om de inhoudelijke regie te behouden, bijvoorbeeld door lokale onderzoeksthema’s te benadrukken of lokale vrijwilligers bij het onderzoek te betrekken.

Vrijstelling van archeologisch onderzoek
In principe zijn projecten kleiner dan 100 m2 vrijgesteld van de verplichting tot archeologisch onderzoek (zie artikel 5.130 lid 4 Bkl). Echter, de gemeente heeft de mogelijkheid om in het omgevingsplan een andere vrijstellingsgrens vast te leggen. Bijvoorbeeld, in historische binnensteden waar de kans op het vinden van archeologische sporen groot is, kan archeologisch onderzoek zelfs voor projecten kleiner dan 100 m2 waardevolle informatie opleveren. Gemeenten kunnen daarom kleinere vrijstellingsgrenzen vaststellen, zoals 50 m2, 30 m2 of zelfs 0 m2.

Gebieden met lagere verwachtingswaarde
In gebieden waar de verwachtingswaarde voor archeologische vondsten lager is, kan de gemeente ervoor kiezen een grotere oppervlakte vrij te stellen van archeologisch onderzoek in het omgevingsplan. Dit voorkomt dat initiatiefnemers worden belast met onderzoek dat naar verwachting weinig of geen zin heeft. De mate van vrijstelling hangt af van de archeologische verwachtingswaarde van het gebied en moet daarom ook archeologisch onderbouwd worden.

Toepassingen van de omgevingsvergunning

Vraag hieronder eenvoudig hulp aan:

    Stap 1/3: Waarmee kunnen wij helpen?

    Stap 2/3: Hoe kunnen we u bereiken?

    Stap 3/3: Beschrijf uw vraag of verzoek:

    Stuur een bijlage mee:

    Sitemap